Oana Neda este decanul Baroului Iaşi.

Decanul Baroului Iași este ales de către Adunarea generală a baroului, dintre avocații definitivi cu o vechime în profesie de cel puțin 10 ani. Acesta trebuie să fie membru al baroului de cel puțin cinci ani. Decanul este ales pentru un mandat de patru ani și poate fi reales o singură dată.

Decanul baroului are următoarele competenţe:

a) reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

b) prezidează şedinţele consiliului baroului;

c) aprobă cererile de asistenţă juridică gratuită;

d) exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină şi împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;

e) ordonanţează cheltuielile baroului;

f) ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenţa adunării generale sau a consiliului baroului;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale U.N.B.R. şi date în competenţa sa.

Prodecanul îl înlocuieşte pe decan la cererea sau în absenţa acestuia.

Dacă decanul şi prodecanul sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţiile, consiliul baroului poate delega un consilier pentru a îndeplini, în tot sau în parte, atribuţiile decanului.

În exercitarea atribuțiilor sale, decanul baroului emite decizii. Ele se consemnează într-un registru special ținut la sediul baroului, care poate fi consultat de către orice avocat interesat și de organele U.N.B.R. Deciziile emise de decan pot fi atacate la Consiliul Baroului Iași, în termen de 15 zile de la data comunicării.